HOTĂRÂREA NR. 163 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA NR. 163

Din 18.12.2018

Privind aprobarea contului de execuție  bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou pentru trim. IV 2018

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Expunerea de motive a domnului Primar ;

– Raportul nr.15.214/14.12.2018  al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2018;

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRAȘTE:

 

Art. 1  Se aprobă contul de executie  bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou

pentru trim. IV 2018 astfel:

DENUMIRE INDICATOR COD Prevederi initiale 2018 PrevederiI

Trimestriale 2018

Incasari

13 decembrie 2018

VENITURI TOTALE din care:   10.620.000 10.380.000 9.974.509
Venit din prestari sevicii si alte activitati

33.10.08

106.000

146.000

148.773
Venit din contractele incheiate cu Casa de asigurari de sanatate

33.10.21

4.500.000

4.500.000

4.530.313
Venit din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1.075.000

1.295.000

1.158.159

Venit din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la MS

33.10.31

20.000

20.000

5.000

Sume utilizate din excedentul anului trecut-functionare

40.10.15.01

305.000

Sume utilizate din excedentul anului trecut-dezvoltare

40.10.15.02

150.000

Subventii din bugetele locale pntru cheltuieli curente

43.10.00

85.000

85.000

85.000

Subventii din bugetele locale pntru cheltuieli de capital

43.10.14

160.000

160.000

160.000

Subventii din Bugetul Fondului de stat

43.33.00

4.674.000

4.024.000

3.582.264

Plati efectuate
CHELTUIELI TOTALE   10.620.000 10.380.000 9.390.473
Cheltuieli de personal 10 8.811.000 8.381.000 7.990.749
Bunuri si servicii 20 1.552.000 1.667.000 1.258.565
Alte cheltuieli –Burse rezidenti 59 97.000 22.000 21.159
Cheltuieli de capital 71 160.000 310.000 120.000

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul Orășenesc Jibou și Serviciul buget, finanțe contabilitate.      

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Spitalul orășenesc Jibou

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria