HOTĂRÂREA NR.138 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.138

Din 24.09.2019

Privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, în orașul Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr.9875 din 07.08.2019 al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr.9874 din 07.08.2019 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

În conformitate cu:

– O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

– H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare

– Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  și art. 196 (1)lit. a  din O.G. Nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, în orașul Jibou, conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

     Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

  PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ               RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA