HOTĂRÂREA NR.143 din 29.11 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR.143

                                                   din 29.11 2016

Privind aprobarea realizarii investitiei „ Modernizarea  canalizarii menajere „ in localitatea Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016

            Având în vedere:

  • expunerea de motive a primarului orasului Jibou,

 referatul nr. 14.558  din 15.11.2016  al Biroului management de  proiecte, achizitii publice, investitii privind necesitatea realizarii  realizarii investitiei „ Modernizarea  canalizarii menajere

  • Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                    Hotărăşte:

                      Art. Se aprobă realizarea investitiei „ Modernizarea  canalizarii menajere „ in localitatea JIBOU   , pe o lungime totala de 210 ml, la o  valoare  estimata de  37.500 lei la care se adauga  TVA

                    Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar , biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează

Ing. Stana Ioan                                                          SECRETAR oras Opris Maria