HOTĂRÂREA nr. 59 din 27.06.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 59

Din 27.06.2017

privind   virări de credite  bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar

      Consiliul local al orașului Jibou

       Având în vedere

     – raportul de  specialitate nr.7149din 15.06 2017 al Compartimentului contabilitate

     – Expunerea de motive a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local

    – art.49  (4)  din legea nr 273/2006 legea finantelor publice locale  cu modificările și completările ulterioare .

  – art.36 alin 2 lit b, coroborat cu prev. art 36 (4)lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art. 39(1 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1  Se  aprobă efectuarea  virărilor de credite bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar potrivit anexei ,parte integrantă din prezenta.

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina ,șef compartiment  contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu

            -Dl. Primar

            -Institutia Prefectului judetul Salaj

            -Biroul Contabilitate

            -dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -publicitate /mass-media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria