HOTĂRÂREA  nr.181

Din  20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.181

Din  20.12.2022

Privind prelungirea contractului de închiriere nr.12164/2010, pe o perioadă de 1 (un) an, având ca obiect locuinta  situată  în orașul Jibou, str.Ronei nr.23

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr.15640/12.12.2022 al Biroului Urbanism , Amenajarea teritoriului ,Administrarea domeniului public si privat și Serviciul Buget,Finante contabilitate , impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr. 12164/20.12.2010 pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, spațiu de locuit;

          – referatul de aprobare nr. 15639/12.12.2022 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

          – cererea nr.14273/09.11.2022 a d-nul Rezmives Vasile, domiciliat în orașul Jibou,str.Ronei nr.23  ;

-OUG nr.40/1999  privind protecția chiriașilor cu modificările și completările ulterioare,-

-H .G.R nr.310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei lei/mp practicat pentru  spatiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale,

-HCL nr.125/2010 privind repartizarea unui imobil situat în str.Ronei nr.23 cu modificarile  și completarile ulterioare ;

               În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, art 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;                                 

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  prelungirea contractului de închiriere  nr.12164/20.12.2010 , cu 1 (un) an de zile pentru imobilul situat pe str. Ronei, nr.23, pentru suprafața locuibilă  de 66,50 mp și  dependințe de 16,50mp . Valoarea chiriei se va calcula în conformitate cu prevederile OUG  nr.40/1999  republicată  si H .G.R .nr.310/2007 , indexată anual cu rata inflației.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale, Comp Urbanism

-Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA