HOTARAREA NR.48 Din 31 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.48

                                                Din 31 martie 2016

Privind retragerea  dreptului de  administrare Consiliului Judetean Sălaj a unui drum judeţean, proprietatea orasului Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 31 martie 2016;

            Având în vedere: raportul nr.4488/31.03.2016 al biroului urbanism privind necesitatea retragerii dreptului de  administrare de la Consiliul Judetean Salaj  a unui drum judeţean, aflat în proprietatea oraşului Jibou, deoarece nu s-a atins scopul darii in administrare, respectiv: reabilitarea drumului printr-un proiect  prin program POR al Consiliului Judetean Salaj;  expunerea de motive şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local.

            Văzând prevederile Legii nr.. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic

al  acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 36 alin.2 lit. c si 45(3)din Legea nr. 215/2001 privind amdinistraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă retragerea dreptului de administrare Consiliului Judeţean Sălaj a următorului drum judetean, proprietatea oraşului Jibou:

 DJ 108 A de la  km. 60+565 la km 63+057.

            Art. 2– Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl vicerimar şi Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PRESEDINTE DE SEDITNA,                         Contrasemnează:

   Petris Flavia                                                               Secretar oraş,

                                                                                    Opriş Maria