HOTĂRÂREA nr.103 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.103

Din  28.07.2020

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim.II 2020

 la Spitalul Orășenesc Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

            -raportul nr.1872/13.07.2020 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța inregistrat la primaria orasului Jibou cu nr.7940/13.07.2020 privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim II 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou;

-Referatul de aprobare nr.7939/13.07.2020  a   domnului Primar ;

            -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  al Spitalului Orășenesc Jibou Dr Traian Herța  pe trim.II 2020 astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2020 PREVEDERI TRIM. II 2020 INCASARI/PLATI 30.06.2020
  VENITURI TOTALE   12.850.020 6.363.020 5.678.144
  Venituri din prest. servicii 331008 341.720 173.720 131.001
  Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate 331021 4.645.000 2.299.000 2.115.277
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica 331030 1.586.000 816.000 738.139
  Venituri din contract incheiate  cu directiile de sanatate din sume alocate din venituri proprii ale MS 331031 10.000 6.000 0
  Donatii si sponsorizari 371001 14.300 14.300 14.266
  Subv. din bug. locale  pt. finatarea ch. curente din domeniul sanatatii 431010 100.000 60.000 60.000
  Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale 431033 6.153.000 2.994.000 2.619.461
  CHELTUIELI TOTALE   12.850.020 6.363.020 5.677.958
  CH. PERSONAL 10 11.119.000 5.444.000 4.955.652
  CH. MATERIALE   din care 20 1.731.020 919.020 722.306
  Bunuri si servicii 20.01 712.000 377.000 316.769
  Reparatii curente 20.02 124.000 37.000 36.811
  Hrana 20.03 164.000 74.000 62.229
  Medicamente 20.04 550.020 303.020 202.222
  Obiecte inventar 20.05 109.000 61.000 51.756
  Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.)   72.000 67.000 52.519

EXCEDENT 186 ron

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța..      

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar

            -Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         CSATLOS SANDOR                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA