HOTĂRÂREA NR. 119 Din 06.10.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                        

HOTĂRÂREA NR. 119

Din  06. 10 2016

Privind aprobarea transformarii unor functii publice vacante de executie  din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului orasului Jibou

          Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă extraordinară în data de 06.10.2016

          Având în vedere 

    – referatul de specialitate nr. 12.405  din 30.09. 2016 al comp. Resurse umane prin care se solicita  transformarea unor functii publice vacante din cadrul Compartimentelor Juridic si Administratie publica locala, relatii cu publicul, autorizare transport si arhiva intrucat conditiile de vechime in specialitatea studiilor stabilite de  lege  la ocuparea  functiilor a generat dificultati  in  recrutare;   expunerea de motive a d-lui primar ,    avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 3

   -HCL nr 118/27.09. 2016 privind aprobarea Statutului de functii  pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Jibou  si a serviciilor publice  subordonate Consiliului local al orasului Jibou ,jud. Salaj     

            In baza prevederilor:

– art. 107 alin.(2) lit „b”  din Legea nr. 188/1999 -privind Statutul functionarilor publici republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor  art. 36(2) lit. a , art 36 alin 3 lit  b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

             In temeiul prevederilor art 45  (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,        

                                                            Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  transformarea unor posturi din Statul de  functii  aprobat prin HCL nr 118/27.09. 2016  astfel:

    a) functia publica  vacanta de executie  existenta: Consilier, clasa I, grad profesional asistent  (vechime 1an) nr. crt  25  din Statul de functii se  transforma  in  Consilier ,clasa I, gradul profesional  Debutant .

   b) functia publica vacanta de executie existenta: Consilier Juridic ,clasa I Gradul profesional Principal(vechime5ani)nr.crt 33 din Statul de Functii se transforma in  Consilier Juridic,clasa I , Gradul  profesional Debutant .

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Teglaş Rodica, inspector resurse umane.

             Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

  • dl.Primar
  • Comparimentul Resurse umane
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • ANFP Bucuresti
  • Dosar hotărâri

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

                            Pintea Victor                                                Secretar oraş, Opris Maria

>