HOTĂRÂREA nr.28 Din 30.03.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.28

Din 30.03.2021

privind completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitia “Drum colector aferent drumului de centura Est Jibou (Strada Agrijului) ”

          Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

– raportul nr.4436/25.03 2021 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitia“Drum colector aferent drumului de centura Est Jibou (Strada Agrijului) ”

         – referatul de aprobare a domnului Primar nr.4435/25.03. 2021 , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

           -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  completarea listei de invetitii aprobata prin HCL Nr. 15/26.01.2021  cu investitia “Drum colector aferent drumului de centura Est Jibou (Strada Agrijului) ” .  Valoarea estimată a investiției este de 50 000 lei TVA inclus. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

                  -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                  -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor și achiziții publice

                    -Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

                  -Dosar de ședința/publicitate

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA