HOTĂRÂREA NR. 20 Din 23.02.2021

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA NR .20

Din 23.02.2021

privind schimbarea destinatiei  imobilului  situat in  orașul Jibou,str.Tudor Vladimirescu  nr.14 ,jud.Salaj, din Cabinet sediu partid în Birou Parlamentar

Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            – Raportul de specialitate nr 2006 din 16.02. 2021  al Biroului urbanism, administrarea domeniului public și privat ;

            –  Referatul de aprobare  nr.2005 din 16.02. 2021  a domnului Primar ;

            – Avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1, 2,3  a Consiliului Local;

            – Adresa nr.1050 din 27.01.2021al  domnul Neaga Florian Claudiu –deputat în circumscriptia electorală nr.33 Sălajprin care solicită un birou parlamentar în localitate în conformitate cu art.40 alin.(1) din Legea 96 /2006 din 21 aprilie 2006, Republicată  privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;

             Văzând  prevederile art. 129, alin.(1) și alin. (2), lit. c)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

      Art.1 Se  aprobă schimbarea destinatiei  imobilului  situat in  orașul Jibou,str.Tudor Vladimirescu  nr.14 , jud.Salaj, în suprafata de 25,90 mp, din Cabinet sediu partid în Birou Parlamentar.

      Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar

      Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul Oprașului Jibou

            -Biroului urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat

            -Serviciul Buget, finanțe, Contabilitate, impozite și taxe locale

-Dosar de sedinta

            -Publicitate/mass media

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA