HOTARAREA  nr.90

Din 28.06.2022

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

HOTARAREA  nr.90

Din 28.06.2022

Privind  transformarea unor posturi si aprobarea noului Stat de functii la

Spitalul orășenesc Jibou dr.Traian Herta

          Consiliul local al orasului Jibou

          Avand in vedere:

          – raportul de specialitate  al Spitalului orasenesc Jibou 1654/17.06. 2022 inregistrat sub nr 7900/23.06.2022;

          – referatul  de aprobare a domnului Primar nr. 7899/23.06.2022 ;

          – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1,2 a Consiliului local;

          – Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTARASTE:

          Art.1  Se aprobă  transformarea unor posturi si aprobarea noului Stat de functii la

Spitalul orășenesc Jibou dr.Traian Herta astfel :

– transformarea postului de Farmacist primar în Farmacist

– transformarea postului de Referent III in Referent I.

          Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc Jibou dr.Traian Herța

          Art.3  Prezenta se comunică  cu :

 – Institutia Prefectului județul Sălaj

           – Dl. Primar

           – Spitalul orășenesc Jibou Dr Traian Herța

           – Publicitate /dosar de ședință  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA