HOTĂRÂREA nr. 67 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL  JIBOU                                   

HOTĂRÂREA nr. 67

Din 28.05.2019

privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou cu ocazia organizarii Festivalului International de Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale

 ”SOMES CANTECELE TALE”

           Consiliul local al orașului Jibou , 

          Având în vedere :

          -raportul de specialitate nr. 6516 / 24.05.2019  al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe prin care se propune alocarea unor fonduri pentru desfășurarea Festivalului internațional de Folclor și Mesteșuguri Artistice Tradiționale ‘’SOMEȘ CÂNTECELE TALE’’, în organizarea Clubului Copiilor ediția XXXIII  în perioada 26-28 iulie 2019 în localitatea Jibou;

 -adresa nr. 38/17.05.2018  a Clubului  Copiilor prin care se solicită alocarea sumei de 26.000 lei pentru desfășurarea manifestărilor Someș , Cântecele tale  editia XXXIII.

          -Expunerea de motive a domnului primar ,avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            În conformitate cu  prevederile art.36 alin.( 2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul prevederilor  art. 45 alin.( 1 ,2) din legea nr .215/2001 legea administrației  publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se  aprobă alocarea sumei de 26.000  lei pentru desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor și Mesteșuguri Artistice Tradiționale ‘’SOMEȘ CÂNTECELE TALE’’ editia XXXII In perioada 26-28 iulie 2019  astfel :

  –   cazare și masă participanți, transport copii  ;

  –   cheltuielili de organizare : transport și montare scenă 

  –   alte cheltuieli materiale

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul buget frinanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

       Art.3 Prezenta se  comunică cu:

          -domnul Primar

          -Instituția Prefectului –județul Sălaj

          -Clubul Copiilor

          -Dosar de sedinta/dosar hotarari.

          -Mijloace de informare/publicate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

          MICLE  CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                   Opriș Maria