HOTĂRÂREA NR. 167 Din 28.11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂREA NR.  167

Din   28.11. 2017

Privind insusirea/aprobarea Raportului de evaluare a proprietatilor imobiliare terenuri afectate  de constructia  investitiei „Drum de centura Est Jibou „

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28. 11. 2017           

            Având în vedere:

 – expunerea de motive a domnului Primar ;

– raportul nr 13.506 /21.11. 2017 al Biroului agricol și cadastru  privind însușirea  Raportului  de evaluare a proprietăților Imobiliare terenuri afectate  de construcția  investiției „Drum de centură Est Jibou;

-cererea  nr 12.518/30. 10. 2017  prin care se solicită punct de vedere referitor la  menținerea valorilor stabilite prin Raportul de evaluare depus în instituția noastră în luna februarie 2017   , raspunsul  comunicat de catreS.C Topcadex S.R.L. în data de 07.11.2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             – avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            În baza prevederilor art. 123 (3) din legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se  însușește Raportul de evaluare a proprietăților Imobiliare terenuri afectate  de construcția  investiției „Drum de centură Est Jibou „ realizat de către SC Topcadex SRL  București,  respectiv se aprobă echivalentul în lei a valorii terenurilor redate în  raportul de evaluare  anexat prezentei , parte integrantă din hotărare .

            Art. 2 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria