HOTARAREA nr. 5 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTARAREA  nr 5

Din 31. 01. 2017

Privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea  termică  la Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu  din localitatea Jibou

       Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară a Consiliului local în data de 31.01.2017

              Având în vedere:

              – raportul de specialitate nr 672  din 19. 01. 2017    al compartimentului  Investiții  , managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea  termică la Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu  din localitatea Jibou, adresa  transmisă de către Liceul Teoretic prin  care ne informează că sunt necesare lucrări de reabilitare a clădirii școlii, a cantinei și a sălii de sport, deoarece starea clădirilor  și a instalațiilor este deteriorată, lansarea Ghidului  specific  din cadrul POR 2014-2020.

              -expunerea de  motive  nr 673 din 20. 01. 2017 a domnului Primar

              -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

              Potrivit prevederilor art 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările  ulterioare .

              Văzând prevederile art 36 alin 2 lit b din Legea  nr 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată.

               În temeiul   art 45  alin 1 si 2  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată.

HOTĂRĂȘTE

             Art 1 – Se aprobă realizarea  investiției  “Reabilitarea  termică la Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu  din localitatea Jibou “ conform anexei parte integrantă din prezenta .

             Art 2  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar si Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

              Art 3 – Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu  Jibou

                        -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                             Opriș  Maria