HOTĂRÂREA NR.146

Din 29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.146

Din 29.08.2023

Privind  modificarea Art 1 din  HCL NR 97 din 29.06.2020 privind participarea UAT Jibou prin cofinantare la achizitionarea de lucrari prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale

           Consiliul local al orașului Jibou

Având în vedere :

-Raportul de specialitate  nr.10719/25.08.2023 al  Compartimentului cadastru privind  modificarea Art 1 din  HCL NR 97 din 29.06.2020 privind participarea UAT Jibou prin cofinantare la achizitionarea de lucrari prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale;

– Adresa nr 41240 din 22.08.2023 a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

-Referatul de aprobare  nr. 10373  din 17.08. 2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local;

-Hotararea Consiliului Local Jibou nr 97 din 29.06.2020 prin care se aproba participarea UAT oras Jibou prin cofinantare la achizitionarea de lucrari prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrative teritoriale pentru 7 sectoare cadastrale prin alocarea de la bugetul local al orasului Jibou a sumei de 158868/75 lei;

-Programului naţional de cadastru si carte funciara a lucrarilor de înregistrare sistematica iniţiate de unitaţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale;

-Ordin 1779/2022 privind modificarea si completarea Procedurii si modalitatii de alocare a sumelor precum si raportarea de catre beneficiary a stadiului de execute a lucrarilor , pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrative-teritoriale , aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016;

-Regulamentul privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de catre unitatile administrativ – teritoriale aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1065/2018;

Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 2580/28.06.2019;

-Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 , republicata , cu modificarile si completarile ulterior (art. 9 alin. (29) – (34));

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 (2) lit. c, art. 139 (1,3)din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ

În temeiul prevederilor art. 196(1)lit. a, din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea Art. 1 din  HCL nr. 97 din 29.06.2020care va avea următorul conținut:

            Se aprobă participarea UAT Jibou prin cofinanțare la achiziționarea de lucrări prin Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unitaţi administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale prin alocarea de la bugetul local al orașului Jibou a sumei de 177.132,75 lei cu TVA,  urmare a actualizării sumelor alocate pentru Sectorul nr. 9, conform Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  primarul orașului Jibou prin  aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu :

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 

-Compartimentul managementul proiectelor si achizitii publice

-Compartimenul Agricol și Cadastru

-Dosar de ședință/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                      SZANTO IOAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                             TEGLAȘ RODICA