HOTĂRÂRE NR. 7

DIN 17.01.2023

ROMÂNIA                                                                       

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 7

DIN 17.01.2023

pentru modificarea HCL 189/2021 privind aprobarea participării ORASULUI JIBOU la

„Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului nr. 477/12.01.2023;

-Raportul de specialitate nr. 478/12.01.2023 intocmit de Compartimentul Management de Proiect si Achizitii Publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3;

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– solicitarea de clarificari transmise de AFM la cererea de finantare nr. SRIL01202163300032 din 23.12.2021 pentru proiectul „Stații de reîncarcare vehicule electrice în orașul Jibou, jud. Sălaj;

-Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 – privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Ordinul emis de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor nr. 1962 din 29 octombrie 2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

-Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și lit. b), art. 139 alin. (1) Art. 196 alin.1 lit.a)coroborat cu art. 5 lit.ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1  Se vor asigura si sustine din bugetul local cheltuielile neeligibile ale proiectului, in valoare de 384.642,08 lei;”

Restul prevederilor rămăn neschimbate.

Art.2  Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar Compartimentul Management de Proiect si Achizitii Publice.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată către:

– Instituția Prefectului-Județul Sălaj 

– Primarul ORASULUI JIBOU

-Compartimentul Management de Proiect si Achizitii Publice

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA