HOTĂRÂREA NR.76

Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.76

Din 09.06.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Reparații șanțuri Rona V”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 7330 /07.06.2022;

-Raportul de specialitate nr. 7331/07.06.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice ;Avizele favorabile ale comisiilor de  specialitate.

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  Indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții: ”Reparații șanțuri Rona V”astfel:

          Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

 Valoare(fara TVA)TVAValoare cu TVA
Total General946.248,92178.011,001.124.259,92
Din care C+M854.900,02162.431,001.017.331,02

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ

CADAR  ANAMARIA                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA