HOTĂRÂREA nr.83

Din 09.06.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.83

Din 09.06.2022

privind “Atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Oras Jibou a unor imobile – teren intravilan și extravilan

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 7413/09.06.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

-Referatul de aprobare nr. 7412 /09.06.2022 al Primarului orașului Jibou;

-Art 129 alin 2 lit c art 139 alin 3 lit g , art196 ali1 lit a , art.354 , art.355 din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art. 6 din Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art.553 alin.1 , art.557 alin 2 din Legea nr 287/2009 – Codul Civil – cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art.36 alin1 din Legea nr. 18/1991 a fondului Funciar , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.c)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1),(3) lit. g) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  trecerea   terenului  intravilan  in suprafata de 3836 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou identificata in CF nr 1 Jibou cu nr. Topo 511/1/A conform documentatiei intocmite de catre Uleniuc Vasile Sergiu parte integranta din prezenta .

Art.2 Se aprobă  trecerea   terenului  intravilan  in suprafata de 568 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou identificata in CF nr 1 Jibou nr topo 511/1/4 si Cf nr 1560 Jibou nr topo 511/1/3/1/a, conform documentatiei intocmite de catre Uleniuc Vasile Sergiu parte integranta din prezenta .

Art.3 Se aprobă  trecerea   terenului  intravilan  in suprafata de 990 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou identificata in CF nr 1881 Jibou nr topo 511/1/3/2/2/a/1/b si CF nr 1560 Jibou topo 511/1/3/1/a, conform documentatiei intocmite de catre Uleniuc Vasile Sergiu parte integranta din prezenta .

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

Art.5   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    – Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj

                    -Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat          – Domnul Primar

                   – Dosar hotărâri /publicitate

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:        CADAR ANAMARIA                             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA