HOTĂRÂREA nr 163 Din 20. 12. 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 163

Din 20. 12. 2016

Privind  privind trecerea din  gestiunea  delegata in gestiune directa a activitatii de administrare a domeniului  public  si privat al UAT oras Jibou  de la SC Parc Industrial  la serviciul public de  gospodarie  comunala

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 20. 12 2016,

            Având în vedere

 –  raportul nr.15.353 din 09. 12 2016  al compartimentului organizare  , salarizare  ,resurse umane   prin care se propune  trecerea din  gestiunea  delegata in gestiune directa a activitatii de administrare a domeniului  public  si privat al UAT oras Jibou  de la SC Parc Industrial  la serviciul public de  gospodarie  comunala , respectiv executarea de catre  Serviciul public de gospodarie comunala a activitatilor de amenajare,intretinere si infrumusetare spatii  verzi a parcurilor ,a terenurilor de sport si a terenurilor de joaca pentru copii

 –  expunerea de motive a d-lui Primar ,  avizul comisiilor  de specialitate;

            In conformitate cu prevederile HG   nr 955 /2004  privind aprobarea Regulamentului –cadru de aplicare a OG nr 72/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor  publice  de administrarea domeniului public si privat de interes local , cu modificarile si completarile ulterioare

            In temeiul art. 36(2)lit.d   şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă trecerea din  gestiunea  delegata in gestiune directa a activitatii de administrare a domeniului  public  si privat al UAT oras Jibou  de la SC Parc Industrial  la serviciul public de  gospodarie  comunala astfel

 –  activitati de amenajare,intretinere si infrumusetare  a spatiilor  verzi , a parcurilor ,a terenurilor de sport si a terenurilor de joaca pentru copii.

            Art. 2 – Se aproba completarea atributiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Serviciul public de gospodarie comunala,potrivit anexei  parte integranta din prezenta .

           Art 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar

          Art. 4 – Prezenta se comunică cu:        

  • dl.Primar

                        –    compartimentul organizare  , salarizare  ,resurse umane  

  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj

                         –    Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

Petrean Doru   Aurelian                                                        Secretar Oraş,