HOTĂRÂREA nr 131 Din 04.10.2017

ROMÂNIA                             

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 131

Din   04.10.2017

Privind  stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online  a impozitelor și taxelor locale utilizand cardul bancar  în sistemul  național  electronic de plăți

 Consiliul local al orașului Jibou  întrunit în ședința extraordinară,

Având în vedere:

            -Raportul   nr. 11.177  din  29.09. 2017  al doamnei consilier Creț Cosmina Elena  privind  stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online  a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul bancar  în sistemul  național  electronic de plăți;

            -expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local;

            În baza prevederilor  art. 10 alin (2) din HG nr. 1235/2010  privind   aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plăți online  a taxelor  și impozitelor utilizând cardul bancar , Ordinul nr. 168/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Sistemul național electronic  de plata online  a taxelor  și impozitelor  utilizand  cardul (SNEP);

            Potrivit  prevederilor art. 36 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

            În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se aprobă plata online a impozitelor și taxelor locale utilizând  cardul bancar în Sistemul national electronic de plăți .

    Art.2  Comisionul aferent  plății electronice ,care nu va depăși  2% din valoarea tranzactiei , dar nu mai mult de 30 de lei/tranzacția va  fi suportată de către bugetul local al Orașului  Jibou .

    Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și biroul  Buget , finanțe contabilitate

    Art.4 Prezenta hotărâre  poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare.

    Art.5   Prezenta se  comunică cu :

            -Dl. primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Biroul Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Județean SĂLAJ

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria