HOTĂRÂREA nr. 170 Din 28.11.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 170

Din  28.11.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna decembrie 2017

 Consiliul local al orașului Jibou ,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

             În temeiul art. 39(1) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  doamna  consilier Micle Corina  pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local din luna  decembrie 2017.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazuta la art 1

            -Dl. Primar

            -Institutia Prefectului judetul Salaj

            -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -publicitate/mass-media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria