HOTĂRÂREA nr.95

Din 31.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                             

HOTĂRÂREA nr.95

Din 31.05.2023

privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții:

MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU

 Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 7169 / 30.05.2023 al domnului Primar;

-Raportul de specialitate nr. 7170 / 30.05.2023 privind privind aprobarea CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

-Solicitarea de clarificări din partea AM POAT, transmisă de ADR NORD-VEST privind cererea de finanțare SMIS 143479, prin care se solicită transmiterea HCl de aprobare a coridorului de mobilitate;

-HCL 197/20.12.2022- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORAȘUL JIBOU;

-HCL 54/28.03.203- privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) la nivelul UAT Orașul Jibou;

-Selectarea spre finanțare a fișei de proiect depusă aferentă proiectului mai sus menționat;

-Acordul de parteneriat nr. 238761/09.03.2023 încheiat între ADR NORD-VEST și UAT ORAȘUL JIBOU privind depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D” in vederea finantarii documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021-2027

-Art. 44-46  din legea nr 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. b) coroborat cu art. 129 (4) lit. d), art. 139 (1,3), art. 196 (1) lit. a)  din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă fișa de proiect cu titlul  Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – RONA-HUSIA, orasul Jibou, depusa în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 – 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte/AP1/Plan proiecte 2020 – Ghid 5D” in vederea finantarii documentatiilor tehnico-economice pentru proiectele ce vor fi depuse pe POR 2021-2027

ART.2Se aprobă CORIDORULUI DE MOBILITATE INTEGRAT pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANA PARC INDUSTRIAL – RONA – HUSIA, ORASUL JIBOU, inclus in PMUD aprobat prin HCL 54/28.03.2023

ART.3 Se aprobă depunerea proiectului Modernizare Coridor de Mobilitate urbana Parc Industrial – RONA-HUSIA, orasul Jibou pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027.

ART.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orașul Jibou  în conformitate cu limitele impuse prin Programul Operațional Regional 2021-2027 și Ghidul solicitantului.

ART.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.6 Se împuternicește dl. Dan GHIURCO – primarul Orașului Jibou, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Orașul Jibou.

ART.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredințează  primarul orașului Jibou și Comp. management de proiecte  și Achiziții publice.

ART 8 Prezenta  se comunică cu:

–      Instituția Prefectului -Jud. Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. Management de proiecte și achiziții publice.

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

              CHIȘ CIPRIAN                                     SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                         TEGLAȘ  RODICA