HOTĂRÂREA nr. 77 Din 11.06.2019

CONSILIUL LOCAL                                                  

HOTĂRÂREA nr. 77

Din 11.06.2019

Privind desemnarea doamnei consilier Micle Corina, reprezentant al Consiliului Local pentru reprezentare consultantă si asistenta juridica in vederea apararii intereselor consiliului local Jibou in dosarele cu nr. 529/84/2019-532/84/2019  pe rolul

Tribunalul Sălaj .

          Consiliul local al orasului Jibou,

          Având în vedere:

– referatul  nr.7208 din 06.06.2019 a secretarului oraşului Jibou prin care se propune  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local care să reprezinte Consiliul Local în procesele de rol intentate către Tribunalul Sălaj  de cadrele medicale- medicul pediatru și asistentele medicale de la Cabinetul Școlar pentru acordarea unor sporuri și alte drepturi salariale;

– expunerea de motive a d-lui primar nr. 7208/06.06.2019 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;

          Văzând prevederile art.36 alin 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna consilier Micle Corina, reprezentant al Consiliului Local pentru reprezentare consultantă și asistență juridică în vederea apărării intereselor Consiliului Local Jibou în dosarele cu nr. 529/84/2019-532/84/2019  pe rolul Tribunalul Sălaj .

          Art. Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou.

          Art.4  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul primar

          -Dna consilier Micle Corina

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Mijloace de publicitate

          -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          PINTEA VICTOR                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                           OPRIȘ MARIA