HOTARAREA Nr 5 Din 09. 01. 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                          HOTARAREA  Nr    5                                                                                               

                                          Din    09. 01. 2015

           Privind  aprobarea  contractului  de darea in folosinta cu titlu gratuit  /comodat a spatiului Anexa la Capela Orasului ,situat in strada Horea  nr 19  in suprafata de 52 mp , Inspectoratului Judetean de Jandarmi Salaj

            Consiliul Local al  Oraşului Jibou intrunit in sedinta extraordinara din data de  09. 01 . 2015

         Având în vedere

             –  cererea  Inspectoratului Judetean  de Jandarmi Salaj  nr 4000088/11. 11 2014 de a li se repartiza un spatiu pentru desfasurarea activitatii pe raza UAT oras Jibou

             – raportul  de specialitate nr. 7006  din 11. 12. 2014  al biroului contabilitate  prin care se propune atribuirea unor spatiului Anexa la Capela orasului  in folosinta gratuita  , Inspectoratului de Jandarmi Salaj pentru desfasurarea  activitatii pe raza UAT oras Jibou

            – expunerea de motive a d-lui Primar,

            – avizul comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local.

Potrivit prevederilor art. 124  din Legea nr. 215/2001,legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ,republicata.

In temeiul art. 45(3 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicata

                                          Hotărăşte:

            Art. 1- Aprobă incheierea  contractului  de dare in folosinta cu titlu gratuit  /comodat a spatiului Anexa la Capela Orasului – proprietate publica a orasului Jibou , situat in strada Horea nr 19 in suprafata de 52 mp Inspectoratului de Jandarmi Salaj pe o perioada de 2 ani de zile cu posibilitati de prelungire a contractului   . 

           Art. 2. – Imputerniceste pe domnul primar sa semneze  contractul de dare in folosinta gratuita/comodat a spatiilor.Drepturile si obligatiile partilor se vor prevede in contractul de  comodat .

          Art. 3 – Prezenta se duce la indeplinirre de  catre dl. primar .

          Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

–    Inspectoratul de Jandarmi   Porolissum Salaj

  Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemenează:  

     Rus Dan                                         Secretar Oras Opris Maria