HOTĂRÂREA NR. 44 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 44

Din 25 aprilie 2017

privind actualizarea  Regulamentului  de salubrizare al localității și al

Serviciului public de gospodărie comunală

   Consiliul local al  orașului Jibou,

   Având în vedere :

    -raportul nr. 4663 din  18.04.2017 al Serviciului de Gospodarie  comunală;

    -expunerea de motive a domnului primar;

    -avizele favorabile ale comisiilor  de specialitate ale Consiliului local;

    Potrivit prevederilor Legii nr 51/2006  republicată , legea serviciilor  comunitare de interes local cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr 101/2006 republicată legea                  Serviciului de salubrizare a localităților, Ordinul nr 82/2015 privind aprobarea     Regulamentului  cadru al serviciului  de salubrizare a localităților

    În temeiul art. 39(1) și 45( 1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă actualizarea  Regulamentului  de salubrizare  al localității și al Serviciului public de gospodărie  comunală conform anexelor, parte integrantă din prezenta.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -domnul Primar

            -Instituția Prefectului județul Sălaj

            -Serviciul de gospodărie comunală

            -Dosar de sedinta/dosar hotarari

            -Publicitate /mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria