HOTĂRÂREA NR.190

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.190

Din 21.11.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a documentației tehnico-economică faza SF- actualizată, pentru obiectivul de investiții:”Construire centrală electrică fotovoltaică”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 14904/13.11.2023;

-Raportul de specialitate nr.14905/13.11.2023 al Comp. management de proiecte și achiziții publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-HCL 148 din 04.11.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: “Construire centrală electrică fotovoltaică”.

-Ordinul Ministerului energiei privind aprobarea  finanțării în cadrul Programului “Fondul pentru modernizare in Romania,Programul cheie 1 – Surse regenerabile de energie si stocare energiei

-Actualizarea   STUDIULUI DE  FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții ” Construire centrala electrica fotovoltaica”,

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În baza baza art.221, alin.1, lit.b din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) lit.b coroborat cu art.129 (4) lit.d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.196 (1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

 ART.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici și a documentației tehnico-economică faza SF- actualizată, pentru obiectivul de investiții: ”Construire centrală electrică fotovoltaică”, precum și a valorii de investiție, in conformitate cu devizul general actualizat, conform anexei parte integrantă din prezenta.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou  și Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice.

ART.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

            -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                CADAR  ANAMARIA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  TEGLAȘ RODICA