HOTĂRÂREA nr.109 Din 26.09.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.109

Din 26.09.2017

privind aprobarea  casării unor mijloace  fixe din domeniul privat al orașului Jibou :

2 decantoare situate pe platoul Ciglentir și umplerea lor cu pământ

Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

                 -raportul de specialitate nr.10.837/21.09.2017  al biroului urbanism și contabilitate  prin care

     se propune  aprobarea  casării unor mijloace  fixe din domeniul privat al orașului Jibou :casarea și                           umplerea  cu pământ a  două decantoare radiale situate pe platoul Ciglentir  care au aparținut  Stației

  de   pompare apa  industrială, depreciate , inutilizabile fiind un pericol de accidentare pentru oameni   și animale;          

            -expunerea de  motive  nr.10. 838 din 21.09.2017  a domnului Primar;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;     

            Potrivit prevederilor Ordinului nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii  patrimoniului , art.4 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică și regimul  juridic al acesteia , Hotararea nr. 85/2006  a Consiliului Județean Sălaj;

            Văzând prevederile art.36 alin( 2) lit b, din Legea  nr.215/2001 legea administrației  publice locale, republicată;

            În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă  casarea a două decantoare radiale  situate pe platoul Ciglentir  care au aparținut  Stației de pompare apă  industrială și umplerea lor cu pământ . Aceasta sunt realizate din beton ,deschise și au o adancime de aproximativ 15m. Valoarea celor 2 decantoare radiale este de 1.667.800 lei.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Birourile Urbanism și Contabilitate.

        Art.3   Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Biroul  Contabilitate,

            -Biroul urbanism

            -Publicitate /dosar de ședință

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria