HOTĂRÂREA nr.76 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.76

Din 28 iulie 2017

privind  suplimentarea valorii investiției „canalizare pluvială „ cu suma de 35.000 lei

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  nr 8468 din 19.07. 2017 a domnului Primar

– Raportul  nr.8467/19.07.2017  al Biroului investii,management de proiecte

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

            În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii investiției canalizare pluvială  cu suma de 35.000 lei, suma necesară pentru realizarea lucrărilor de canalizare pe străzile 1Mai  suma de 17.000 lei și Bailor 18.000 lei.Lucrarea de canalizare pluvială  a fost aprobată prin HCL nr 6/2017.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează dl. primar și doamna

Opriș Dorina șef Serviciu  buget, finanţe, contabilitate

 Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate /Mass-media

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria