HOTĂRÂREA nr. 98 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.98

Din  29.06.2021

privind aprobarea Protocolului de colaborare între UAT Oraș Jibou și U.M 01482 Șimleul Silvaniei în domeniul protecției mediului

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Cererea nr.7831/10.06.2021 U.M Șimleul Silvaniei solicită încheierea unui protocol de colaborare în domeniul protecției mediului;

-Raportul nr. 7833 din 10.06.2021 și Referatul de aprobare nr. 7832 din 23.07.2020 al domnului primar;

– Avizul favorabil  al comisiei de specialitate  a Consiliului local;

-Art. 83, lit.a din OUG nr 195/2005 privind protecția mediului ; 

Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul articolului 139, și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRĂȘTE :

    Art.1  Se aprobă  încheierea unui Protocol de colaborare între UAT Oraș Jibou și U.M 01482 Șimleul Silvaniei în domeniul protecției mediului.

   Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar .

   Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  U.M 01482 Șimleul Silvaniei                                                      

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

          –  Dosar hotărâri/dosar de ședință

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                               OPRIȘ MARIA