HOTĂRÂREA NR 104 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  104

Din 29.08.2017

privind  aprobarea  modalității de gestiune a  serviciului  de salubrizare  cu personalitate juridică  în subordinea Consiliului local

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

  –  raportul  de specialitate  nr.9443 din 16.08.2017 al Gospodăriei comunale;

  –  expunerea de motive   a primarului orașului Jibou; 

  –  avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2,3 a Consiliului Local

            În conformitate cu prevederile Legii nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 –legea serviciilor  comunitare de utilități publice

            În temeiul art. 36(4)lit.a şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

        Art.1 Se aprobă gestiunea  directă  către  serviciul de salubrizare  cu personalitate juridică  sub denumirea  „SALUBRIZARE JIBOU „ în subordinea Consiliului Local începând cu data de 26.11.2017.

       Art.2   Până la intrarea în vigoare a prezentei se vor efectua toate demersurile pentru  obținerea licenței de funcționare , a avizelor aferente precum și a documentelor necesare pentru reorganizare , obținerea Codului unic de Inregistrare, deschidere cont trezorerie, bugetul de venituri și cheltuieli, organigrama și statul de funcții.

      Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar ,s erviciul contabilitate și gospodărie comunală.

      Art.4  Prezenta se comunică cu:          

            -serviciul contabilitate

            -serviciul gospodărie comunală

            -dl.Primar

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

            -Dosar hotărâri.

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria