HOTĂRÂREA nr.195 Din 21.12.2021 Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pe anul 2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                                                   

HOTĂRÂREA nr.195

Din 21.12.2021

Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2022  

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          -raportul nr. 15068/08.12.2021 al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

         -Referatul de aprobare  a d-lui Primar nr. 15067/08.12.2021, avizul comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local;  

Văzând prevederile art. 28 alin (2  și 3)  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările și completările  ulterioare;

         Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  Planul de acțiuni de interes  local pe anul 2022 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.    

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -dl.Primar

         -dl.viceprimar

           -compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului     

         -Serviciul  buget finanțe contabilitate, impozite si taxe locale

         -mijloace de publicitate

         -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA

PLAN DE ACTIUNI  DE INTERES LOCAL

-ANUL 2022-

intocmit in conformitate cu prevederile  HG 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, art. 28,alin.(2) si (3)

Nr. crt.  ObiectivActiuni si masuri intreprinseTermen de realizareResurseResponsabili
1.Lucrari de intretinere a  curateniei pe raza administrativ teritorialaIntretinere curatenie alei parcuri, trotuare, parcari Golirea cosurilor stradale      Permanent  Beneficiarii Legii 416/2001Politia locala Bolfa Anchidim
2.Lucrari de intretinere a  curateniei in piata agroalimentara, obor si capela      Lucrari de intretinere in piata agroalimentara si obor Igienizarea mobilierului si a tarabelor din piata agroalimentara Lucrari de intretinere la capela ( interior si exterior)        Permanent      Beneficiarii Legii 416/2001      Politia locala Bolfa Anchidim
3.Lucrari de intretinere spatii verzi                     Sapat Nivelat Plantat,semanat Dezmusuroit trandafiri Taieri de intretinere arbori si arbusti    Martie-aprilie    Beneficiarii Legii 416/2001    Politia locala Bolfa Anchidim
 Cosit (greblat,maturat) Plivit Sapat Udat Greblat Taieri corectie trandafiri    Mai-Octombrie    Beneficiarii Legii 416/2001  Politia locala  
   Musuroit trandafiri Defrisarea resturilor vegetale Taieri de intretinere arbori si arbusti  Septembrie-Noiembrie  Beneficiarii Legii 416/2001    Politia locala Bolfa Anchidim
4.Igienizarea spatiilor verziVaruit pomii si bordurile aferente spatiilor verzi  Martie-maiBeneficiarii Legii 416/2001  Politia locala Bolfa Anchidim
  5.  Curatarea albiilor raului Somes si a vailor aferente.  Indepartarea vegetatiei specifice crescute in albie Indepartarea gunoaielor depozitate in aceste zone        Permanent      Beneficiarii Legii 416/2001    Politia locala Bolfa Anchidim
6.Intretinerea in sezonul rece a cailor de circulatieIndepartarea zapezii  alei parcuri si trotuare, inclusiv in Piata agroalimentara Imprastierea materialului antiderapant  Octombrie-decembrie  Beneficiarii Legii 416/2001  Politia locala Bolfa Anchidim

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

       ȚELEA MURESAN VALENTIN                               SECRETAR GENERAL

                                                                                      OPRIȘ MARIA