HOTĂRÂREA nr.54 Din 14.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.54

Din 14.05.2019

Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investiția

„Modernizare străzi în orașul Jibou în anul 2017”

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.6063/13.05.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită   aprobarea  actului adițional  nr.2 pentru  investiția „Modernizare străzi în orașul Jibou în anul 2017”;

– expunerea de motive a domnului primar și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

 În conformitate cu prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

          Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

         În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

          Art.1 Se aprobă   Actul  adițional  nr. 2 la contractul nr. 4036/23.03.2018 pentru  investiția  „Modernizare străzi în orașul Jibou în anul 2017”  în valoare de 1.661.014,02 lei la care se adaugă TVA, urmare a aplicarii OUG 114/2018 conform centralizatorului actualizat intocmit de  SC DRUMURI ȘI PODURI SĂLAJ SRL, parte integrantă din prezenta,  .

Valoarea  rezultata  prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 va fi suportată din bugetul local.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

          Art.3 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                     SECRETAR ORAȘ

           OPRIȘ MARIA