HOTĂRÂREA nr.134 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU           HOTĂRÂREA nr.134

Din 24.09.2019

Privind instituirea unor facilitati fiscale acordate conform prevederilor art. 32 din O.G. nr.6/05.08.2019

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

 -referatul de aprobare nr.11.594/20.09.2019 a domnului primar;

 -raportul de specialitate nr.11.595 din 20.09.2019  al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul, buget,finațe,contabilitate, impozite și taxe locale;

            – raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local

-Art. 32 din OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;

-Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

             În temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit,b , alin.4 lit. a) art.139 alin 3 lit. a) art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;                                                   

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă instituirea unor facilități fiscal conform  prevederilor art. 32 din O.G. nr.6/05.08.2019.

Art.2 Se aprobă anularea majorărilor de întârzierea, pentru plata până la 15.12.2019 a obligațiilor fiscale principale  restante la 31 decembrie 2018 și care nu au fost achitate până la acestă dată, prin acestea înțelegandu-se:

-obligații fiscale fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31.12.2018 inclusiv;

-diferențele de obligații fiscale principale stabilite prin decizie de impunere, comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împinit termenul de plată prevăzut la art.156 alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

-alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

Art.3  Se aprobă Procedura pentru aplicarea prevederilor art.32 din O.G  nr. 6/05.08.2019 privind instituirea  unor facilități fiscale, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

ANEXA la HCL 134/24.09.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale acordate prevederilor art. 32 din OG nr. 6/05.08.2019

Art. 1 Sfera de aplicare

 • Prezenta procedura se aplica pentru obligatiile fiscale datorate bugetului Unitatii Administrativ Teritoriale ale Orasului Jibou de catre debitorii -persoane juridice, persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica- care figureaza la data aprobarii prezentei proceduri cu obligatii fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv si administrate de organul fiscal al Primariei orasui Jibou sub un milion lei. Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri si debitorii persoane fizice sau entitati fara personalitate juridica, care au obligatii fiscale principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari .
 • In sensul prezentului capitol, prin obligatii fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se intelege:

a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) diferențele de obligații fiscale principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

c) alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

            (3) Nu sunt considerate obligatii de plata restante la 31 decembrie 2018 incusiv:

a) obligațiilefiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;

b) obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

            (4)  Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiile fiscale de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată își pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.

(5) Pentru obligațiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea majorarilor de intarziere. În acest caz, debitorii trebuie să depună o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art. 2. Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2018

Majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale datorate bugetului local al orasului Jibou, restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

a) toate obligațiile fiscale principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal al Primariei Jibou, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile fiscale principale și majorarile de intarziere administrate de organul fiscal al Primariei Jibou cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a  majorarilor de intarziere;

c) debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal al Primariei Jibou;

d) debitorul depune cererea de anulare a majorarilor de intarziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

            Art.3. Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa

(1)Majorarile de intarziere aferente diferentelor de obligatii fiscale principale declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa prin care se corecteaza obligatiile fiscale principale cu scadente anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal al Primariei Jibou, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

(a) declaratia rectificativa este depusa incepand cu data de 1 ianuarie 2019 pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;

(b) toate obligatiile fiscale principale individualizate in declaratia rectificativa se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la 15 decembrie 2019 inclusiv;

(c) sunt indeplinite, in mod corespunzator, conditiile prevazute la art. 2 lit.b)-d).

            Art. 4. Anularea majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale cu termene de  plata pana la data de 31 decembrie 2018 individualizate in decizii de impunere

 • majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale administrate dev organul fiscal al Primariei Jibou, cu termene de plata pana la 31 decembrie 2018 inclusiv si individualizate in decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, se anuleaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 • toate diferentele de obligatii fiscale principale individualizate in decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la termenul de plata prevazut la art. 156 alin.(1) din Codul de procedura fiscala;
 • cererea de anulare a majorarilor de intarziere se depune in termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere sub sanctiunea decaderii.
 • Prin derogare de la art. 105, alin. 8 din Codul de procedura fiscala, in situatia inspectiilor fiscale ce urmeaza a incepe dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, in scopul acordarii anularii prevazute la art. 3, organele fiscale iau in considerare declaratiile rectificative depuse de debitori in cel mult 10 zile de la data intarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art.5  Solicitarea de anulare a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor

fiscale restante

 • Debitorii cxare intentioneaza sa beneficieze de anulare a majorarilor de intarziere potrivit prezentei proceduri pot notifica organul fiscal al Primariei Jibou cu privire vla intentia lor, pana cel mai tarziu la data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere prevazuta la art. 2 lit.d).
 • Dupa primirea notificarii prevazute la alin. (1), organul fiscal al Primariei Jibou verifica daca debitorul si-a indeplinit obligatiile declarative potrivit prevederilor legale pana la respectiva data, efectueaza stingerile, compensarile si orice alte operatiuni necesare in vederea stabilirii cu certitudine a obligatiilor fiscale ce constituie conditie pentru acordarea facilitatilor fiscale potrivit art.2-4. In cazul in care se constata ca debitorul nu si-a indeplinit obligatiile declarative, organul fiscal il indruma potrivit art.7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
 • In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii notificarii, organul fiscal competent elibereaza din oficiu Adresa de comunicare a obligatiilor de plata care intra sub incidenta facilitatii, pe care il comunica debitorului.
 • Organul fiscal are obligatia de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordante cu privire la obligatiile fiscale ce constituie conditie pentru acordarea facilitatii fiscale sau a celor care pot fi anulate, potrivit art.2-4.
 • Pentru debitorii care au notificat organul fiscal, potrivit alin. (1):
 • Majorarile dev intarziere, care pot face obiectul anularii, se amana la plata in vederea anularii. In acest caz, organul fiscal emite decizie de amanare la plata a majorarilorv de intarziere;
 • Procedura de executare silita nu incepe sau se suspenda, dupa caz, pentru majorarile de intarziere amanate la plata potrivit lit.a);
 • majorarile de intarziere amanate la plata potrivit lit.a) nu se sting pana la data solutionarii cererii de anulare a majorarilor de intarziere sau pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere;
 • Prevederile alin.(5) sunt aplicabile si pe perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de anulare a majorarilor de intarziere si data emiterii deciziei de solutionare a cererii potrivit art.7 alin. (1)
 • Decizia de amanare la plata a majorarilor de intarziere isi pierde valabilitatea in oricare dintre urmatoarele situatii :

a) la data emiterii deciziei de anulare a majorarilor de intarziere sau na deciziei de respingere a cererii de anulare a majoirarilor de intarziere, dupa caz;

b) la data de 15 decembrie 2019 , in cazul in care debitorul nu depune cerere de anulare a majorarilor de intarziere.

Art.6 Efectele cu privire la popririle instituite de organul fiscal central

 • Prin derogare de la prevederile art. 236 din Codul de procedura fiscala, pana la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal potrivit art. 5 si au infiintate popriri la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de catre organul de executare fiscala al Primariei Jibou, asupra disponibilitatilor banesti, pot e4fectua plata sumelor inscrise in adresele de infiintare a popririi din sumele indisponibilizate.
 • Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si pentru popririle infiintate intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

Art.7 Cererea de anulare a majorarilor de intarziere

            (1)Cererea de anulare a majorarilorde intarziere, depusa potrivit prezentei proceduri, se solutioneaza prin decizie de anulare a majorarilor de intarziere sau, dupa caz, decizie de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere.

            (2) Un debitor poate beneficia de anularea majorarilor de intarziere potrivit prezentului capitol in oricare din situatiile prevazute la art.2-4, daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea anularii.

            Art.8 Anularea majorarilor de intarziere in cazul debitorilor care beneficiaza de esalonaree la plata

            (1)Debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de procedura fiscala, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea majorarilor de intarziere, potrivit prevederilor art.3-4, daca indeplinesc conditiile nprevazute de aceste articole, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata.

            (2) Debitorii care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale potrivit Codului de procedura fiscala, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea majorarilor de intarziere, daca esalonarea la plata se finalizeaza pana la 15 decembrie 2019. In acest caz, majorarile de intarziere incluse in ratele de esalonare cu termene de plata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante achitate odata cu plata ratei de esalonare se restituie potrivit Codului de procedura fiscala.

            Art. 9. Prevederile prezentei proceduri nu se aplica pentru obligatiile de plata rezultate din raporturi juridice contractuale si acestea nu sunt luate in calcul pentru acordarea anularii majorarilor de intarziere.

Atr.10 Formularele anexa:”Notificare”, „Cerere de anulare a majorarilor de intarziere”, „Adresa de comunicare a obligatiilor de plata care intra sub incidenta facilitatii”, „Decizia de amanare a majorarilor de intarziere”, „Decizia de anulare a majorarilor de intarziere”si „”Decizia de respingere a cererii de anulare a majorarilor de intarziere”fac parte integranta din prezenta procedura.

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

…………………………………………………………….

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

……………………………………………………………., inregistrat la registrul comertului ………….

la nr. …………………………., cont iban………………………………………………………………………

deschis la ………………………………………………………………………………………………………….

NOTIFICARE

In conformitate cu prevederile art. 32 din O.G. nr. 6/2019, privind acordarea/ instituirea unor facilitati fiscale, va notific ca intentionez sa beneficiez de anularea majorarilor de intarziere datorate bugetului local aferente obligatiilor de plata restante fata de bugetul local al orasului Jibou la 31.12.2018, inclusiv.

Nume si prenume

(Contribuabil/Imputernicit)

………………………………………..

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

…………………………………………………………….

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

……………………………………………………………., inregistrat la registrul comertului ………….

la nr. …………………………., cont iban………………………………………………………………………

deschis la ………………………………………………………………………………………………………….

CERERE  de anulare a majorarilor de intarziere

          In conformitate cu O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si H.C.L.nr……./….. ….. pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, solicit acordarea facilitatii prevazute la art. 32 din aceeasi ordonanta.

Nume si prenume

(Contribuabil/Imputernicit)

………………………………………..

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

CATRE,

…………………………………………………………………………………..

Avand in vedere notificarea/cererea dumneavoastra nr. …………….. inregistrata la Primaria oras Jibou cu nr…………………., prin care solicitati acordarea facilitatii fiscale  prevazute de art. 32 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a prevederilor H.C.L.nr. 134/24.09.2019  pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, va comunicam ca figurati in evidentele fiscale, la data de………………….. cu:

 1. Obligatii de plata conform notei de plata anexate.
 2. Urmatoarele obligatii de plata la 31.12.2018, inclusiv, care intra sub incidenta facilitatii, astfel:
Denumire creanta Debite la 31.12.2018 Majorari aferente calculate la data de ……….
     
Total    

          Precizam urmatoarele:

Pentru plata pana la data de 15.12.2019 a obligatiilor fiscale principale, inclusiv amenzile, existente in evidenta fiscala si scadente la data de 31.12.2018, precum si toate obligatiile bugetare principale si accesorii cu termene de plata, cuprinse intre data de 1 ianuarie 2019 si 15 decembrie 2019 inclusiv, se acorda anularea majorarilor de intarziere  aferente debitelor principale datorate bugetului local la data de 31.12.2018, calculate pana la data platii.

In cazul in care data platii nu corespunde cu data prezentei pentru efectuarea platii va veti adresa organului fiscal local care va intocmi nota de plata cu actualizarea majorarilor de intarziere.

Va multumim pentru colaborare.

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

Nr. …………./……………………20….

DECIZIE

de amanare a majorarilor de intarziere

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

…………………………………………………………….

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

……………………………………………………………., inregistrat la registrul comertului ………….

la nr. …………………………., cont iban………………………………………………………………………

deschis la …………………………………………………………………………………………………………………..

            In temeiul art. 32 O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr.134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, avand in vedere cererea nr. ……..din data de ………… inregistrata la organul fiscal sub nr. ……. din data de ………………….

precum si adresa de comunicare a organului fiscal nr. …………..din data de ………………………..,

luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. ……./…………. pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, se emite urmatoarea decizie:

            Se acorda amanarea la plata pana la data finalizarii esalonarii la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale esalonate la plata, in suma totala de……………. lei, reprezentand:

Nr crt. Denumire creanta Majorari de intarziere
     
     
     
     

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal local emitent al deciziei.

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

Nr. …………./……………………20….

DECIZIE

de anulare a majorarilor de intarziere

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

…………………………………………………………….

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

……………………………………………………………., inregistrat la registrul comertului ………….

la nr. …………………………., cont iban………………………………………………………………………

deschis la …………………………………………………………………………………………………………………..

In temeiul art. 32 O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. 134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, avand in vedere cererea nr. ….. din data de ………… inregistrata la organul fiscal sub nr. ……. din data de ………, precum si adresa de comunicare a organului fiscal nr. …….. din data de ……………., luand in considerare ca sunt indeplinite conditiile prevazute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. 134/24.09.2019  pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.6/2019, se anuleaza urmatoarele creante:

 • Natura obligatiei fiscale ( se va preciza denumirea creantei fiscale (impozite, taxe, amenzi si alte sume):

……………………………………………………………………………………………………………………..

Denumire creanta Suma Data anularii
     
TOTAL    

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal local emitent al deciziei.

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA

Nr. …………./……………………20….

DECIZIE

de respingere a anularii majorarilor de intarziere

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

…………………………………………………………….

Contribuabilul/imputernicit…………………………………………………………………………………..

CNP  ………………………………………………………………., B.I./C.I./A.I. serie ……..nr………..

Judet…………………………..loc. …………………………….. cod postal ……………………………….

Sector……….., str. ……………………………………nr. …….., bloc ……… scara ……….etaj …….

Ap…….., tel. ………………………………………….. fax ………………….adresa de e-mail…………

……………………………………………………………., inregistrat la registrul comertului ………….

la nr. …………………………., cont iban………………………………………………………………………

deschis la …………………………………………………………………………………………………………………..

In temeiul art. 32 O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. 134/24.09.2019 pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, avand in vedere cererea nr. ….. din data de ………… inregistrata la organul fiscal sub nr. ……. din data de ……………, precum si adresa de comunicare a organului fiscal nr. ….din data de …………, luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si a H.C.L. nr. 134/24.09.2019  pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019, se respinge cererea de anulare a majorarilor de intarziere.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a anularii majorarilor de intarziere sunt : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Temeiul de drept :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Mentiuni privind audierea contribuabilului

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal local emitent al deciziei.

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA