PH 45 din 15.05.2018

nr. 45 din 15.05.2018
HOTĂRÂREA NR. 45 Din 15.05.2018 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al orașului

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45

Din  15.05.2018

privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al orașului

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– raportul nr.6379 /15.05.2018 al Biroului  Urbanism Administrarea Domeniului public și privat

– expunerea de motive a domnului Primar ;

– Hotararea Judecatoreasca nr. 2981/2000 emisa de Judecatoria Zalau prin care se spipuleaza ca terenul in suprafata de 13277, situat in intravilanul orasului Jibou str. Stejarilo, nr. 173, inscris in CF 50742 a intrat in patrimoniul orasului Jibou;

In conformitate cu:

– -art.879 și art.880 –din Codul civil al României,adoptat prin Legea nr.287/2009,republicat,cu modificările și completările ulterioare;

– art.10,art.21alin (1),art.36 alin.(1)alin (2) lit.c ,art.119, din Legea administraței publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

-art.25 alin (2) din Legea nr.7/1996,republicată,cu modificările și completările ulterioare, -art.132 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și publicitate Imobiliară nr.700/09.07.2014,privind aprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în registru de carte funciară,

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) art.10,art.21alin (1),art.119 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1    Se însușește și se aproba documentația cadastrală de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al orașului, situat în loc. Jibou, str.Stejarilor, nr 173 inscris in CF 50742 in suprafata de 13277  cu propunerea de dezmembrare imobil, întocmita de expert autorizat Pusok Crecan Ferenc, vizat de OCPI Salaj, parte integranta din prezenta si Referatul de admitere cu nr.16485/26.04.2018.

Art.2 Imobilul in suprafatade 13277 mp avand numarul cadastral 50742 situat in str. Stejarilor nr. 173 a fost dezmembrat in doua imobile:

-53591 situat in loc. Jibou, str. Stejarilor nr. 173, jud Salaj avand suprafata masurata de 2150 mp

– 53592 situat in loc. Jibou, str. Stejarilor nr.173, jud Salaj avand suprafata masurata de 11127 mp

Art.3 Se împuternicește  dna secretar să semneze în fața notarului public actul de dezmembrare al imobilului.

            Art.4    Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Compartimentul urbanism

-Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri

 

 

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                  Rus Dan                                                                    Secretar oraș