HOTĂRÂREA  nr.125

Din  25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.125

Din  25.07.2023

privind virarea de credite bugetare pe trim III 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.9133/17.07.2023 privind virarea de credite bugetare pe trim III 2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 9132/17.07.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor art art.49, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare pe trim III 2023, astfel: 

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOU Sectiunea functionareMajorari mii lei
10.0084020303 Strazi 200530 Alte obiecte de inventar6502040101 Liceul Tehnologic Octavian Goga 200530 Alte obiecte de inventar10.00
 UAT ORAS JIBOU Sectiunea dezvoltare 
30.0051020103 Autoritati executive 710101 Constructii Reabilitare si reorganizare functionala sediul primariei Jibou si reamenajare piata Unirii, Jibou650250 Alte chelt in domenioul invatamantului 710130 Alte active fixe Bransamente utilitati la unitatile de invatamant29.90
100.0067020503 Intretinere gradini publice, parcuri, spatii verzi, baze sportive 710101 Constructii Amenajare spatii de joaca si de petrecerea timpului liber in orasul Jibou650250 Alte chelt in domenioul invatamantului 580103 Cheltuieli neneligibile Modernizare Liceul  Tehnologic Octavian Goga  si construire sala  de sport210.00
60.0067020503 Intretinere gradini publice, parcuri, spatii verzi, baze sportive 710130 Alte active fixe Sistem supraveghere video spatii de joaca650250 Alte chelt in domenioul invatamantului 580103 Cheltuieli neneligibile Reabilitarea si modernizarea  Scolii Gimnaziale  Lucian Blaga200.00
40.00700206 Iluminat public 710130 Alte active fixe Modernizare iluminat public in cartier Avram Iancu si introducere in subteran a fibrei optice700206 Iluminat public 710101 Constructii Introducere retele electrice in subteran pe strazile Nuferilor si Stadionului100.00
30.00700250 Alte servicii publice 710130 Alte active fixe Dotari unitati de invatamant700250 Alte servicii publice 710101 Constructii Construire bazin de inot didactic100.00
800.00700250 Alte servicii publice                                                                       710130 Alte active fixe Dotare ambulatoriu de specialitate al spital orasenesc Jibou700250 Alte servicii publice 710101 Constructii Construire  Sala de sport cu tribuna cu 180 locuri73.00
450.00700250 Alte servicii publice 710101 Constructii Construire teren sintetic multifunctional sport84020303 Starzi 710101 Constructii Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-p-ta 1 Decembrie 1918 -sat Var oras Jibou510.00
400.0084020303 Starzi 710101 Constructii Construire drum centura sud, orasul Jibou84020303 Starzi 710101 Constructii Modernizare coridor de mobilitate urbana Parc Industrial-Rona Husia oras Jibou510.00
250.0084020303 Starzi 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie utilaj Unimog84020303 Starzi                                                                                                                       710101 Constructii                                                                                                               Drum colector aferent drumului de Centura Est Jibou (str. Agrijului)                                40.00
  84020303 Starzi 710101 Constructii Reabilitare si modernizare zona Garoafelor din orasul Jibou40.00
  84020303 Starzi 710130 Alte active fixe Achizitie teren pt cresa130.00
  84020303 Starzi                                                                                                                       7103 Reparatii capitale Consolidare mal si regularizare curs de apa pt valea Fundatura Raului 200.00
  6502040102 Scoala Lucian Blaga 710130 Sistem supraveghere video17.10
2170.00TOTAL2170.00

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale

Art.3   Prezenta se comunică cu :

           -Instituția Prefectului Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

  ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                     SECRETAR GENERAL

                                                                                       TEGLAȘ RODICA