HOTĂRÂREA nr.145 Din 15.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.145

Din  15.09.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.10359/15.09.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri;

-referatul de aprobare  nr.10359/15.09.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr. 10259 din 11.09.2020  a responsabilului financiar  al proiectelor;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul  „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității” unde Orașul Jibou și Școala Gimnazială Lucian Blaga sunt parteneri astfel:

                                                                                                                                                             mii lei

         VENITURI                                                                                                                                  2.34

  42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                    necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                    din fonduri externe nerambursabile                                                                       0.31 

  48.02.01  sume primite de la  UE/

                         sume primite in contul platilor efectuate in anul curent                             2.03

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                                            2.34 

  CAP   65.03.02 INVATAMANT   Scoala Gimnaziala Lucian Blaga                            2.34

58.01.01  Finantare nationala                                                                                                      0.31 

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                                         2.03

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

          -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

        COTUT STEFAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA