HOTĂRÂREA nr. 131 din 23.10.2018

HOTĂRÂREA nr. 131

Din 23.10.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna Noiembrie 2018

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

       Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier Sarkozi Paul  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna Noiembrie 2018.

Art.2   Prezenta se comunică cu:

-Domnul primar

-Instituția Prefectului- Județul Sălaj

-dosar şedinţă/ dosar hotărâri

-persoana prevazută la art 1 .

-Mass-media/Publicitate

             

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                   Opriș Maria