HOTĂRÂREA nr.114 Din 27.07 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.114

Din 27.07 2021

privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul         de specialitate al primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– referatul de aprobare nr.9450/22.07. 2021 al primarului orasului Jibou

raportul de specialitate nr.9451/22.07.2021 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului orașului Jibou și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Jibou ;

         -Adresa nr. 3882/06.04.2021a Instituției Prefectului județul Sălaj;

         – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

         Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

         Văzând prev. Art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) și art. 155, art. 370, art. 406, art. 392, alin. (1), alin (2) lit. d) art. 382 art. 464  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,;

         În temeiul  prevederilor art. 129 alin 1 , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;   

HOTĂRĂȘTE :

    Art.1 Se aprobă Statul de funcții actualizat conform  anexei II parte integrantă din prezenta ,astfel

  1.  desființarea postului vacant de Referent IA, studii medii, de natură contractuală din cadrul compartimentului Urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat
  2. înființarea funcției publice de execuție de Inspector, grad profesional principal, studii superioare,  conform art. 392 alin. (1), art. 393 alin (2) lit. d) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  prevăzut la poziția nr. 21 în statul de funcții
  3. mutarea funcției publice vacante de Consilier, grad profesional Superior din cadrul Comp. Administrație publică locală, relații cu publicul, autorizare transport public și arhivă  în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, contabilitate, Impozite și taxe locale, compartimentul Buget, Finanțe, Contabilitate, poziţia nr. 12 în statul de funcții.

 Art.2  Se aprobă  Organigrama  UAT orașul Jibou conform anexei I  parte integrantă din prezenta.

         Art.3 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

         Art.4 Prezenta se comunică cu:

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA