HOTĂRÂREA nr 130 Din 04.10.2017

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 130

Din   04.10.2017

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 pentru prefinanțări  proiecte

Consiliul local al orașului Jibou  întrunit în ședința extraordinară ,

Având în vedere:

            -Raportul   nr. 11.241 din 03.10.2017  a biroului buget contabilitate privind  rectificarea bugetului local pe anul 2017 reprezentand  prefinanțare 10% la cele doua proiecte : Proiectul „Abordare integrată  a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunității „și Proiectul   „Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate CIVIC   – expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local;

            În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 36 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 reprezentând   prefinanțare 10% la cele doua proiecte :

-Proiectul „Abordare integrată  a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunității

-Proiectul   „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate CIVIC  conform anexei ,parte integrantă din prezenta .

    Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și biroul  Buget , finanțe contabilitate

    Art.3  Prezenta se  comunică cu:

            -Dl. primar

            -Institutia Prefectului Județului Sălaj

            -Biroul Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Judetean SALAJ

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria