PH 58 din 8.06.2016

nr. 58 din 08.06.2018
HOTĂRÂREA nr.58 Din 08.06.2018 Privind dezmembrarea unui teren în vederea amplasării obiectivului de investiții Sala de sport cu tribuna 180 locuri si modificarea art.2 (4) din HCL nr. 35/2018
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.58

Din 08.06.2018

Privind  dezmembrarea unui teren în vederea amplasării obiectivului de investiții

Sala de sport cu tribuna 180 locuri si modificarea art.2 (4) din HCL nr. 35/2018

          Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere:

  • raportul nr.7421din 08.06.2018  al compartimentului Urbanism ,administrarea domeniului public și privat al orașului prin care se propune  dezmembrarea suprafeței de 11.874 mp înscrisă în CF 53581 Jibou situată în str. Firizei nr 4 in doua loturi unul în suprafață de 11.551 mp și celalalt lot în suprafata de 323mp și modificarea art 2 (4)din HCL nr 35/24.04.2018  în sensul diminuării suprafetei de teren alocată Centrului Multifuncțional de la 11.874 mp la 11.551 mp.
  • Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1,3 a Consiliului local
  • Expunerea de motive a domnului primar
  • În conformitate cu prevederile art.25 al Legii nr. 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară  cu modificările și completările ulterioare,art 879.880 din Codul Civil
  • Potrivit prevederilor art.132-135 al  Ordinului nr. 700/2014 al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și înscriere în evidențele de cadastru  și carte funciară :

Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b ,c coroborat cu alin.( 5)   din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.( 3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

Art.1  Se aprobă efectuarea dezmembrării terenului în suprafață de  11.874 mp înscrisă în CF 53.581 Jibou  situată în str.Firizei nr.4 oraș Jibou în doua loturi ;

  •  Lotul nr. 1 în suprafață de  11.551 mp
  •  Lotul nr 2 în suprafață de 323 mp

Această dezmembrare este necesară în vederea  majorării suprafeței de teren de la 3177mp la 3500 mp, teren  pe care se va amplasa obiectivului de investițiii ‚’’ Sală de sport cu tribuna 180 locuri.’’

Art.2  Se aprobă modificarea art. 2(4)din HCL nr. 35/24.04.2018 în sensul diminuării suprafeței de teren alocată pentru obiectivul Centru Multifunctional  de la 11.874 mp la 11551 mp.

Art.3 Se mandatează  secretarul orașului Jibou să semneze actul autentic de dezmembrare la Biroul Notarului Public Crețoi-David Maria & Koteles Maria .

Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Biroul Management de Proiecte,Investiții.

Art.5   Prezenta se comunică cu

  • Dl. Primar
  • Instituția Prefectului –Județul Sălaj

–    Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului

–   dosar hotărâri

–   Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                  Foltis Radu                                                                    Secretar oraș 

                                                                                                              Opriș Maria