HOTĂRÂREA nr.66

Din 28.03 2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.66

Din 28.03 2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

MODERNIZARE STRADA VIITORULUI DIN ORASUL JIBOU

 Consiliul local al orasului Jibou,

 Având in vedere:

-Referatul de aprobare  nr. 4024/27.03.2023 al domnului Primar;

-Referatul de specialitate nr. 4024/27.03.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico economici;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

– Finalizarea documentatiei tehnico-economice faza STUDIULUI DE  FEZABILITATE pentru obiectivul de investiții ” Modernizare strada Viitorului din orașul Jibou”.

Văzând prevederile:

-Art.44-46  din legea nr.273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  si continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investitii finantate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art.129(2)lit b, coroborat cu art.129 (4)lit d, art.139(1,3), art.196(1) lit. a)  din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții: MODERNIZARE STRADA VIITORULUI DIN ORASUL JIBOU, conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredinteaza  domnul primar  și Comp. Management de proiecte și achizitii publice.

     Art.3 Prezenta  se comunică cu:

–      Institutia Prefectului Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Compartimentul Management de proiecte și achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ

             BIG  VALENTIN                          SECRETAR GENERAL DELEGAT                                                                               TEGLAȘ  RODICA