PH 25 din 24.04.2018

nr. 25 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 24 aprilie 2017 Privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2017
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25

Din 24 aprilie 2017

Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe anul 2017

    Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-raportul  nr. 4857 din 11.04.2018  al Compartimentului buget, finanţe, contabilitate privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2017;

-expunerea de motive  nr. 4858 din 11.04.2018 a domnului Primar;

-avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  pe anul 2017 conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Compartimentul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria