HOTĂRÂREA  nr.36

Din  29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.36

Din  29.03.2022

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2140/2014

 pentru spatiul comercial din satul Rona

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 3715 din 21.03.2022 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr.2140/2014 modificat succesiv prin acte adiționale, pentru spatiul comercial din satul Rona ;

          -referatul de aprobare nr. 3714 din  21.03.2022 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

          -cererea nr.4392/25.03.2022 a doamnei Butaș Raluca in calitate de chirias ;

               În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea, prin act aditional, a  contractului de închiriere  nr.2140/2014 modificat succesiv prin acte adiționale, pentru spatiul comercial din satul Rona cu incă un an de zile.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

– Doamna Butaș Raluca

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA