HOTĂRÂREA NR.169

Din 26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                    

HOTĂRÂREA NR.169

Din 26.09.2023

privind aprobarea modificării și completării anexelor la HCL 29/09.03.2022 privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobați prin HCL 157/08.10.2021 pentru investiția

”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU:RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 12003/22.09.2023 al  Primarului orașului Jibou;

-Raportul de specialitate nr. 12002/22.09.2023 al Compartimentului, management de proiecte și achizitii publice;

-Solicitarea din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației de prezentare a documentelor prevăzute în ghidul solicitantului pentru verificare înaintea semnării contractului de finantare;

-Ordinul Comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Ministrului Energiei nr.776/2023, publicat în M.Of. 389/05.05.2023, prin care au fost modificate și completate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului Național “Anghel Saligny”, aprobate prin ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și al Ministrului Energiei nr. 278/167/2022;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

 -Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit. b) coroborat cu art.129 (4) lit. d, art. 139 (1,3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art.196 (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă  modificarea și completarea anexelor la HCL 29/09.03.2022 privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici aprobati prin HCL 157/08,10,2021 pentru investiția ”DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR

NATURALE ÎN SATELE APARȚINĂTOARE ORAȘULUI JIBOU: RONA, HUSIA, CUCEU, JUD. SĂLAJ”, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza primarul orașului Jibou și Compartimentul  management de  proiecte și achiziții publice.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului județul Sălaj

                        -Primarul orașului Jibou

                        -Compartimentul management de  proiecte și achiziții publice

                        -Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

                        -Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

                        -Dosar de ședință/ Publicitate  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ

      POP CORNEL EUGEN                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                              TEGLAȘ  RODICA