HOTĂRÂREA NR. 24 Din 23.02.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                            

HOTĂRÂREA NR.24

Din 23.02.2021

privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de Fezabilitate pentru invetitia

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU

      Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.2273 din 19.02.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.2274/19.02. 2021 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici si a Studiului de fezabilitate pentru investitia CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU;

        -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-OUG nr 114/2018 privind instituirea unor masuri  in domeniul investitiilor  publice si a unor  masuri fiscal-bugetare,modificarea  si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  Indicatori Tehnico-Economici si  Studiului de fezabilitate pentru investitia CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIRILE PUBLICE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT LA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 3, JIBOU conform devizului general anexat:

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

  1. Valoarea totala a investitiei este de : 1.668.594,52 lei la care se adauga

TVA in valoare de 314.641,66 lei,

din care C+M: 1.144.163,36 lei la care se adauga

                                               TVA in valoare de 217.391,04 lei

Valoarea investitiei este data de devizul general atasat.

  • Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                        -Serviciul Contabilitate

                        -Publicitate /dosar de ședință  

PRESEDINTA DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ

      CADAR  ANAMARIA             SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA