Hotararea nr. 81 din 28 octombrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 81

                                                 din 28 octombrie 2014

Privind rectificarea bugetului local potrivit adresei nr.15359/.2014 a AFP Salaj si OUG nr.59/2014

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 octombrie  2014,

            Având în vedere:

ale Consiliului Local.

            In baza prevederilor art. 50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit prevederilor OUG nr. 59/2014 privind rectificarea bugetului de stat;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local, potrivit adresei nr. 15359/2014 a AFP Salaj si OUG nr.59/2014, cu sume  pentru cheltuieli de personal la Invatamant, cheltuieli personal Asistenti personali , cheltuieli materiale Cultura, sport, religie si Cheltuieli capital-Serv. Dezvoltgare publica, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

             Indreies Ana Claudia                                                       SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria