PH 61 din 26.06.2018

nr. 61 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 61 Din 26.06.2018 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui teren situat în loc. Cuceu nr. 60
ROMÂNIAJUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 61

Din  26.06.2018

Privind aprobarea  închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui teren  situat în loc. Cuceu nr. 60

          Consiliul Local al Oraşului Jibou;

Având în vedere:

– solicitarea nr. 7599/12.06.2016 a SCS & RDS de a se închiria  suprafața de 4 mp teren aparținând domeniului public pentru amplasarea unui shefter cu echipamente electronice-container tehnic pentru echipamente electronice de telecomunicații care va deservi localitățile Cuceu, Popeni, Mirșid cu semnal cablu TV internet și telefonie fixă;

– raportul nr. 8054 din 22.06.2018 al Biroului Contabilitate și Urbanism  privind propunerea de  aprobare a  închirierii prin licitație publică  deschisă cu strigare  a unui teren    și a caietului  de sarcini;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou,avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1și nr.3 ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art.36 alin(2), lit.c , art.36 alin.( 5) lit. a, coroborat  cu art.123 alin.(1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

          Art.1 Se aprobă organizarea licitației publice deschise cu strigare  pentru închirierea unui teren  în suprafață de 4 mp  situat loc. Cuceu nr. 60 pentru amplasarea unor echipamente electronice;

Spațiul face parte din domeniu public al orașului conform HG nr.114/2008  pentru modificarea și completarea HG nr.966/2002 ;

Terenul face parte dintr-o suprafata de 2706 mp aferent Școlii Primare înscrisă în CF nr. 51949  nr. cad 51949;

Art.2  Se aprobă prețul de pornire a licitației de 5 lei/mp/lună

Art 3  Se aproba durata inchirierii de  5 ani de zile cu posibilitati de prelungire prin acte aditionale

Art.4 Se aprobă caietul  de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație , organizarea și desfășurarea licitației

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședinta

-Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria