HOTĂRÂREA nr. 201 Din 21.12.2021 privind acordarea burselor scolare pe anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.201

Din 21.12.2021

privind acordarea burselor scolare pe anul 2021

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.15316/14.12.2021al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-referatul de aprobare  nr. 15315/14.12.2021al domnului primar  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

– adresa nr.1469/14.12.2021 a  Scolii Gimnaziale Lucian Blaga Jibou, adresa nr. 1728/14.12.2021 a  Liceului Tehnologic Octavian Goga Jibou, adresa nr.  783/13.12.2021 a  Liceului Ion Agarbiceanu Jibou;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioareale Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiilor art. 129(2)lit b, 139(1,3) și 196(1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul burselor școlare acordate pe anul 2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza UAT Oraș Jibou, in valoare totala de 135.020 pentru un număr de 222 burse dupa cum urmeaza:

         -burse de ajutor social: 85 elevi in suma de 58.000 lei

         -burse de merit: 137 elevi in suma de 77.020 lei

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                        OPRIȘ MARIA