HOTĂRÂREA nr.83 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ           

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.83

Din 28 iulie 2017

privind asigurarea  finanțării pentru categoriile  de cheltuieli care nu se  finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările  de Reabilitare  și Modernizare  a străzilor

T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou”

     Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere

      – raportul de specialitate nr. 8574 din 21.07.2017  al compartimentului  Investiții

     – adresa nr.89.737 /19.07.2017 comunicată de Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației Publice  și Fondurilor Europene privind aprobarea proiectului .

     -Hotărârea Consiliului local nr 6/31.01.2017 privind aprobarea listei de investiții pe

 anul 2017 .

     – expunerea de  motive  nr 8.575 din 21. 07 2017 a domnului Primar

     – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

      Conform ordinului 1851/2013 a M.D.R.A.P pentru  aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr 28/2013  pentru aprobarea  Programului Național de dezvoltare locală.

     Văzând prevederile art. 36 alin 2) lit b, din Legea  nr 215/2001 legea administrației  publice locale ,republicată , cu modificările și completările ulterioare,

     În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

       Art.1  Se aprobă asigurarea  finanțării pentru categoriile  de cheltuieli care nu se  finanțează  de la bugetul de stat  prin PNDL  pentru lucrările  de “ Reabilitare  și Modernizare  a străzilor T. Vladimirescu  și  Odorheiului din orașul Jibou” în valoare de 550.000 lei conform anexei parte ingrantă din prezenta.

      Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

      Art.3 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de sedinta 

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria