HOTĂRÂREA NR.  27

Din 13.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                

HOTĂRÂREA NR.  27

Din 13.02.2023

privind aprobarea modificării HCL nr. 176/2022

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 1791 / 10.02.2023;

-Raportul de specialitate nr. 1792 / 10.02.2023  al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 1,3;

– Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 444/2022 și publicat în Monitorul Oficial al României nr. 292 și 292 bis/25.03.2022 cu modificarile si completarile ulterioare

-cererea de finantare depusa pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat pe programul PNRR, componenta 5- proiectul “Renovare energetica moderata a blocurilor I26,BL.A12,BL.G1,BL.G2 , Orasul Jibou”.

-solicitarea de clarificari transmisa prin intermediul platformei http://www.mdlpa.ro/investitii/PNRR

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilortehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea HCL 176/2022 , conform anexei 1 si anexei 2, parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul Management de  Proiecte și Achizitii publice.

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

         -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

         -Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate

         -Publicitate /dosar de ședință  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA